FirstClass Couriers & Transport Start een live WhatsApp chat
FirstClass Couriers & Transport

Goede avond,
Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

20:23

NIWO

NIWO

Kredietwaardigheid

U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs of door een accountant of belastingdeskundige, aangesloten bij een door de NIWO na goedkeuring van de Minister daartoe aangewezen instelling. Dat laatste, de toetreding van een andere beroepsvereniging, kan als er o.a. wordt voldaan aan voorwaarden als permanente educatie, het houden van toezicht vanuit de beroepsvereniging, het kennen van een onafhankelijk eigen tuchtrecht, het gebonden zijn aan een Reglement Beroepsuitoefening. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het 'Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning', waarover deze deskundigen beschikken.

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd. De eisen ten aanzien van de financiële draagkracht staan beschreven in artikel 4 (blz.2) en de toelichting bij artikel 4 (blz.12) van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen.

Vakbekwaamheid

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Voor dit vakdiploma legt u een zestal examens af, het CBR organiseert deze examens. Er zijn diverse aanbieders die de opleiding/cursus verzorgen.

Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen. Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de (interne) vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, dan kan zij een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. U vult in dat geval een 'verklaring inbreng vakbekwaamheid' in. Lees meer over het onderzoek naar de inbreng van vakbekwaamheid binnen een onderneming.

Vanaf 1 januari 2015 mag een vervoersmanager zijn vakdiploma inbrengen bij maximaal 4 transportbedrijven met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen. Wel mag een interne vervoersmanager in beginsel bij 1 onderneming of 1 holding een onbeperkt aantal voertuigen beheren.

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Natuurlijke Personen (NP) en/of Rechtspersonen (RP). Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.

Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG RP rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kan digitaal en per post. Kies op het digitale VOG RP formulier bij doel van de aanvraag: 'Wegvervoerondernemer goederenvervoer'. Kies op het papieren VOG RP formulier bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag: 'het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg'.

Als de rechtsvorm een eenmanszaak is, dan heeft u een VOG NP nodig. U kunt deze zelf digitaal aanvragen of ga met het speciaal door de NIWO ingevulde formulier VOG NP (Natuurlijke Personen) naar uw gemeente.

En alleen als er een vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG NP aangevraagd worden.

Per 1 mei 2016 worden bij de toetsing door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet langer die bestuurders meegenomen die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. In die gevallen dient er een aparte VOG NP te worden overgelegd. Deze VOG NP wordt aangevraagd in het land waar men woonachtig is cq land van herkomst.

Meer informatie over NIWO? Bezoek dan hun website niwo.nl